Naujienos 06.09

 Mokytoja  Birutė Degutienė atstovavo  Maironio mokyklą Montrealyje gegužės 19 d. KLB surengtame mokytojų suvažiavime.

– Gegužės 26 d. įvyko ypatinga šventė Lietuvių Namuose – Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio ir Toronto Maironio mokyklos 70-mečio proga (kitame nr. bus daugiau), kurią paruošė mokykla, o vaišes – Lietuvių Namai. (Paramos ir Prisikelimo kredito kooperatyvai paaukojo pietus ir pyragus.)

– Birželio 1 d. įvyko 8 kl. ir aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientų mokslo metų baigimo šventė Prisikėlimo parapijoje. Buvo iškilmingos Mišios ir programa.  Per Mišias giedojo aštuntosiosios klasės abiturientai Gintas Pabedinskas ir Jacintha Dirmantaitė Groen in’t Woud.

– Šių metų 8 klasės abiturientai: Erikas Ankus, Ornela Bancevičiūtė, Linas Bazarauskas, Edvardas Biga, Viktorija Gelažauskaitė, Cicilija Ginčauskaitė, Jacintha Dirmantaitė Groen In’t Woud,  Mira Kissoon, Aleksas Maksimavičius, Matas Navickis, Vytas Nausėdas, Gintas Pabedinskas, Adriana Rentelytė, Aleksas Smith ir Emma Zlatkutė. Juos mokė ir auklėjo mokytoja Rima Žemaitytė-De Iuliis ir jos padėjėja Natalija Sendaitė.

Aukštesniuosius lituanistinius kursus baigė Raymondas Juodis, Joris Meiklejohn, Lidia Rentelytė, Marija Sendaitė ir Aida Vilkelytė. Juos mokė ir auklėjo kursų ved. Brigita Ručinskienė ir mokytoja Ramunė Blaževičiūtė.

Maironio mokyklos vedėja Lidija Puterytė dėkojo tėvų komitetui, ypač – pirmininkėms Arūnei Luizaitei ir Laurai Ligdai už pagalbą ruošiant įvairius renginius, taip pat Linai Samonytei už programos pravedimą ir Indrei Patkačiūnienei už labai skanią vakarienę.

Buvo pagerbtos  mokytojos, ilgą laiką čia išdirbusios – Inga Ankienė  ir kun, Nerijus (5 metus), Rima Žemaitytė-De Iuliis (20 metų), Gintarė Kalendrienė (15 metų) ir Živilė Šelmienė (35 metai).


Mums Lietuvos kankinių parapija paaukojo $1,000.  Smith šeima (jų sūnus Aleksas baigė 8 kl.) nupirko  gėlių mokyklos užbaigimo šventei. Jos puošė visus stalus. Jurgis Kuliešius išspausdino bilietus. Gavome $50 auką iš buvusios mokyklos vedėjos G. Paulionienės. Paramos ir Prisikėlimo kredito kooperatyvai mus nuolat remia.Visiems nuoširdus ačiū!

Jau išleistas naujas mokyklos metraštis – dėkojame Julijai Degutytei už maketavimą ir Kristinai Strumkienei už nuotraukas.

Birželio 2 d. visos mokytojos pasveikino mokyklos vedėjos pvaduotoją Dainą Kuraitę, dovanodamos  gėlių, dovaną ir skanumynų jos artėjančių vestuvių proga.  Dainai ir jos būsimam vyrui Brady linkime  daug laimės!

– Birželio 9 d. bus mūsų paskutinė mokymosi diena šiais mokslo metais. Pamokos pasibaigs 11 v.r. Po pamokų įvyks “Vilties bėgimas” iš Prisikėlimo parapijos. Ten taip pat bus Prisikėlimo banko ruošiama BBQ.
Tą dieną bus galima registruotis naujiesiems mokslo metams.

.