Apie Toronto Maironio mokyklą

Etobicoke Our Lady of Peace mokykla

Etobicoke Our Lady of Peace mokykla

Toronto Maironio mokykla pirmuosius žingsnius žengė 1948-ais metais, kai mokytojas Vitalius Matulaitis su keliais mokytojais, Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios rūsyje pradėjo lietuviškas pamokas su dvidešimt mokinių. Pirmaisiais metais mokyklą globojo kun. Petras Ažubalis.

Mokykla žengė pirmuosius žingsnius, jie buvo kuklūs, tačiau vis tvirtėjo nešdami naudą lietuvybės išlaikymui, pasididžiavimą savo kilme ir įnešdami didžiulį įnašą į kultūrinį išeivijos lietuvių gyvenimą Toronte. 1951-1952 metais mokykla buvo pavadinta Maironio vardu. Metams bėgant mokinių skaičius didėjo, keitėsi mokytojai, keitėsi patalpos. 1966 metais mokinių skaičius pasiekė 620, tai didžiausias mokinių skaičius per visą mokyklos istoriją.

Paskutiniaisiais metais mokinių skaičius keičiasi, mokinių turime tai daugiau tai mažiau. Šiais metais Toronto Maironio mokyklą lanko 185 mokiniai nuo jaunesniojo darželio iki 12-ojo skyriaus. Turime 33 mokytojus ir padėjėjus. Mokiniai mokosi lietuvių kalbos, literatūros, istorijos, muzikos, tikybos. Per mokslo metus mokykloje apsilanko daug svečių. Mes labai džiaugiamės svečiais iš Lietuvos ar iš kitų lietuvių kolonijų. Vieni iš įsimintiniausių įvykių buvo Jo Eminencijos kardinolo Audrio Juozo Bačkio ir Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus apsilankymai. Ne tik mokiniams, bet ir mokytojams tai buvo išskirtiniai įvykiai, kurie pasiliks mumyse visam gyvenimui.

Mes stengiamės kuo tvirčiau ir ilgiau išlaikyti lietuvišką dvasią mūsų, mūsų vaikų ir vaikaičių širdyse ir tai mes galėsime įgyvendinti tik bendromis jėgomis, bendrais siekiais. Tą sako ir mūsų mokyklos šūkis, “Maironio mokykloje kalbame tik lietuviškai”, kurį prisimename kiekvieną šeštadienį mūsų mokykloje, ir kiekvieną dieną savo širdyse.

Toronto Maironio mokykloje pamokos vyksta visus mokslo metus šeštadieniais nuo 9:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.