Mokyklos naujienos (2018 m. gegužės ir birželio mėnesiai)

Gegužės mėn. 19 d. Montrealyje vyko Kanados lietuvių mokyklų mokytojų suvažiavimas, kurį suorganizavo Kanados Lietuvių Bendruomenė. Suvažiavime, Toronto Maironio mokyklą atstovavo mokyt. Birutė Degutienė.

Atkurtos Lietuvos šimtmečio ir Toronto Maironio mokyklos 70-mečio minėjimas

Gegužės mėn. 26 d. Toronto Lietuvių Namuose įvyko ypatinga šventė — atkurtos Lietuvos šimtmečio ir Toronto Maironio mokyklos 70-mečio minėjimas. Šventę suorganizavo Toronto Maironio mokykla. Lietuvių Namų kolektyvas vaišino pietumis ir pyragais, kuriuos paaukojo Paramos ir Prisikėlimo kredito kooperatyvai.

2017–2018 m. abiturientų šventė

Birželio mėn. 1 d. Prisikėlimo parapijoje įvyko 8 kl. ir aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientų mokslo metų baigimo šventė. Iškilmingų mišių metu giedojo aštuntosiosios klasės abiturientai Gintas Pabedinskas ir Jacintha Dirmantaitė Groen in’t Woud. Po mišių, visi svečiai buvo pavaišinti vakariene ir stebėjo renginio programą.

2017–2018 m. 8-tą klasę baigė: Erikas Ankus, Ornela Bancevičiūtė, Linas Bazarauskas, Edvardas Biga, Viktorija Gelažauskaitė, Cicilija Ginčauskaitė, Jacintha Dirmantaitė Groen In’t Woud,  Mira Kissoon, Aleksas Maksimavičius, Matas Navickis, Vytas Nausėdas, Gintas Pabedinskas, Adriana Rentelytė, Aleksas Smith ir Emma Zlatkutė. Juos mokė ir auklėjo mokytoja Rima Žemaitytė-De Iuliis ir padėjėja Natalija Sendaitė.

2017–2018 m. aukštesniuosius lituanistinius kursus baigė: Raymondas Juodis, Joris Meiklejohn, Lidia Rentelytė, Marija Sendaitė ir Aida Vilkelytė. Juos mokė ir auklėjo kursų ved. Brigita Ručinskienė ir mokyt. Ramunė Blaževičiūtė.

Renginio metu buvo pagerbti ilgamečiai mokyklos darbuotojai: Inga Ankienė ir kun. Nerijus (5 metai), Rima Žemaitytė-De Iuliis (20 metų), Gintarė Kalendrienė (15 metų) ir Živilė Šelmienė (35 metai).

Mokyklos vedėja Lidija Puterytė dėkojo tėvų komiteto pirmininkėms Arūnei Luizaitei ir Laurai Ligdai už pagalbą ruošiant įvairius mokyklos renginius, Linai Samonytei už abiturientų šventės programos pravedimą ir Indrei Patkačiūnienei už labai skanią vakarienę.

Lietuvos kankinių parapija paaukojo šventei ir Toronto Mokyklai $1,000. Buvusi Toronto Maironio mokyklos vedėja G. Paulionienė paaukojo $50. Smith šeima (jų sūnus Aleksas baigė 8 kl.) nupirko gėlių, kurios papuošė stalus šventės metu. Jurgis Kuliešius pasirūpino bilietais. Paramos ir Prisikėlimo kredito kooperatyvai taip pat prisidėjo prie šventės. Visiems nuoširdus ačiū!

2017–2018 m. mokslo metų pabaiga

Jau yra išleistas naujas mokyklos metraštis. Dėkojame Julijai Degutytei už maketavimą ir Kristinai Strumkienei už nuotraukas.

Birželio mėn 9 d. bus paskutinė 2017-2018 mokslo metų diena. Pamokas baigsime tradiciškai ankščiau — 11 v.r. Po pamokų visi kviečiami gausiai dalyvauti “Vilties bėgime” nuo Prisikėlimo parapijos. Tuo pačiu metu visi kviečiami į BBQ, kurį organizuoja Prisikėlimo bankas.

Tą dieną taip pat bus galima registruotis 2018-2019 mokslo metams.

Vestuvės

Birželio mėn. 2 d. visos mokytojos sveikino mokyklos vedėjos pavaduotoją Dainą Kuraitę artėjančių vestuvių proga. Dainai buvo įteiktos gėlės, dovana ir skanumynai. Linkime Dainai ir jos būsimam vyrui Brady daug laimės!